ร้านเอเอ็มไอ เร็คคอร์ด

คำบอกกล่าวในการจัดพิมพ์

บริษัท เอเชียมิวสิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
170/11
ถนนสวนพลู
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพ 10120
โทร 08-1920 0259
อีเมล์ info@amithailand.com
คำปฏิเสธ
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบถึงความทันสมัย ความถูกต้อง ความสมบุรณ์ หรือคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดมิได้มีผลผูกพันตามกฎหมายรวมถึง ความเสียหายของบุคคลที่สามที่เกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้รับการยกเว้น การลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกจะถูกระบุด้วยการเปลี่ยนแปลงสีของข้อความ เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว
ลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้กล่าวถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การเปิดเผย การปรับเปลี่ยนการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานบนเว็บไซต์อื่น เป็นสิ่งต้องห้าม ทางบริษัทไม่อนุญาตให้จำลองหรือการใช้ภาพของเว็บไซต์ในสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่น นอกเสียจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ใช้บังคับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์สถิติการใช้งาน โปรแกรมAWStats เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้
ซึ่งการบันทึกข้อมูลมิได้เชื่อมต่อกับการเยี่ยมชมเว็บไซด์ ที่อยู่ IP จะไม่ถูกเก็บไว้ บุคคลที่สามมิสามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับหน้าของเว็บไซต์นี้ไปใช้